Header

นพ.ชัยชนะ สินธุวงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ชัยชนะ สินธุวงษ์

เลขที่ใบอนุญาต: ว.48097

ศูนย์การแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาประสาทวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม