Header

Plastic Cosmetic Surgery

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม (Plastic Cosmetic Surgery)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม (Plastic Cosmetic Surgery) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริการปรึกษาและตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับนานาชาติเข้ากับความละเอียดประณีตของทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะในผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) และมีการตรวจรักษา ดังนี้

Location

อาคาร A ชั้น 1

Telephone

02 080 5999