Header

คณะผู้บริหาร

ความสุขเริ่มต้นด้วย....การมีสุขภาพที่ดี

เราสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วยการบริหารที่มีคุณภาพ

 

สารจากประธาน

รพ.รัฐมีไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนเราเลยต้องการจะช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาและที่สำคัญช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยให้หายป่วยด้วยบริการที่มีคุณภาพ

 

ดังนั้นเราจึงสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ ที่มีประสิทธิภาพ สร้างคนที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ช่วยเหลือ ผู้คน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น

 


 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร / ประธานกิตติมศักดิ์

 

นพ. อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

นพ. อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท

นพ. ตะวัน จิตต์จุฬานนท์

นพ. ตะวัน จิตต์จุฬานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.กรานต์ เจียรคุปต์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์

นายเตชิต ลิ้มเจริญ

นายเตชิต ลิ้มเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวสุภาพ เชี่ยวสาริกิจ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาล

นางสาวไอรดา รัตนเจริญธนากุล

ผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยนอก

นางสาวผาณิต ทวิชัย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวผาณิต ทวิชัย

ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวพัชรินทร์ ช่ออังชัญ

ผู้จัดการฝ่ายผู้ป่วยใน

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวสัณหจุฑา คนซื่อ

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์โรคหัวใจ

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวปวีณา เกลี้ยงซอปาน

ผู้จัดการฝ่ายบริการนอกสถานที่

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นายปฐมพงศ์ คำรามพล

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวจุฑารัตน์ แก้วน้อย

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นายธิติ สงฆ์ประสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นายธีรพล โหมดเทศ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวรสรินทร์ แซ่เตียว

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์คุณภาพ

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวรัชนก พันธ์ชูเพชร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นายนิรุตทติ์ อมรคณารัตน์

ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และบริการทั่วไป

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางสาวนิชาภา สินทรัพย์

ผู้ตรวจการ

Logo โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นางหฤทัย ฉลภิญโญ

ผู้ตรวจการ