Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้

เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

ปรัชญา

ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐาน จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความปลอดภัย โดยให้บริการด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้

ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในราคที่เข้าถึงได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีผู้รับบริการพึงพอใจ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ

พันธกิจ

ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐาน จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เกิดความปลอดภัย โดยให้บริการด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้

ให้บริการด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่หันสมัย ในราคาที่เข้าถึงได้

ภายใต้ส่งแวดล้อมที่ดีผู้รับบริการฟังพอใจ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน