Header

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC โดยได้รับเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

06 ธันวาคม 2566

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC  โดยได้รับเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

 

EPiHC มาตรฐานคุณภาพระดับสูง

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มธนาคารโลกและ IFC พัฒนาหลักจริยธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย มุ่งยกระดับระบบมาตรฐานเกื้อหนุนกันทางสาธารณสุข (HealthcareEcosystems) ในวงกว้าง โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ พร้อมทั้งคํานึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมกระทําที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยุติความยากจนขั้นรุนแรงภายในปี 2030 และสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ยึดหลักจริยธรรม 10 ประการ

1.เคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.สร้างคุณประโยชน์เชิงบวกให้กับสังคม
3.ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพระดับสูง
4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
5.คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.เคารพสิทธิของผู้ป่วย
7.ปกป้องข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ
8.ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การคุกคามและการกลั่นแกล้ง
9.ดูแลความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
10.สนับสนุนหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและหลีกเลี่ยงแนวปฏิบัติที่ก่ออันตราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://princhealth.com/news/epihc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)