Header

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

ศูนย์การรักษา

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.วิรัลพัชร ศาสตร์ยังกุล

โรคจมูก และภูมิแพ้

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.สมัชญา จิตรอุปถัมภ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา