Header

นพ.พรหมมินทร์ แซ่โง้ว

เลขที่ใบอนุญาต: ว.47821

ศูนย์การแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรแพทย์

ปริญญาบัตร

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม