Header

นพ.สิทธิโชค ศิริมนทกาน

เลขที่ใบอนุญาต: ว.47558

ศูนย์การแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรแพทย์

ปริญญาบัตร

  •  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมงกุฎเกล้า)

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม