Header

นพ.สิทธิโชค ศิริมนทกาน

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์

ปริญญาบัตร

  •  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมงกุฎเกล้า)

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต