Header

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปีดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ