Header

พญ.ปุณชนิต โชติเกษมศรี

ศูนย์การรักษา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2560
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา พ.ศ.2566

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน