Header

พญ.ศิริพรรณ คุณมี | แผนกอายุรกรรม | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.ศิริพรรณ คุณมี

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

2019 - 2021 Grad.Dip. in Pulmonary medicine and Pulmonary Critical care. Vajira Hospital, Navamindradhiraj University,Bangkok,Thailand
2015 - 2018 Grad.Dip. in clinical science,Internal medicine Chulalongkorn University,Bangkok,Thailand
2005 - 2010 M.D. Faculty of Medicine Chulalongkorn University,Thailand
1999 - 2004 High school Benchama Maharat School,Ubonratchathani,Thailand

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

06:00 - 15:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต