Header

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม Plastic Cosmetic Surgery

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 *กรุณานัดหมายล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม Plastic Cosmetic Surgery

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2567

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

นพ.ปริญ ทัศนาวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ.เนตรนภา ยังรอต

แพทย์ผิวหนังและความงาม

นัดหมาย

08:00 - 17:00กรุณานัดหมายล่วงหน้า

08:00 - 17:00กรุณานัดหมายล่วงหน้า

นพ.วสันต์ เจนธนากุล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นัดหมาย

09:00 - 12:00กรุณานัดหมายก่อนทุกครั้ง

นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

10:00 - 12:00นัดหมายก่อนทุกครั้ง

นพ.ปริญ ทัศนาวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.เนตรนภา ยังรอต

แพทย์ผิวหนังและความงาม

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00กรุณานัดหมายล่วงหน้า

08:00 - 17:00กรุณานัดหมายล่วงหน้า

นพ.วสันต์ เจนธนากุล

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00กรุณานัดหมายก่อนทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม