Header

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

การตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันโรคก่อนที่จะป่วย หรือเมื่อป่วยแล้วสามารถรักษาได้ทันท่วงที และเป็นการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มงานว่าพนักงานมีสุขภาพพร้อมสำหรับงานที่จะทำหรือไม่ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานนอกชายฝั่ง เป็นต้น

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 16.00 น.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4501

การให้บริการในโรงพยาบาล

  • การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งรวมถึงการตรวจสุขก่อนบรรจุงาน ที่มีปัจจัยเสี่ยงจำเพาะ (Pre-placement for specific job) เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานนอกชายฝั่ง การทำงานบนที่สูง การทำงานของคนขับรถสาธารณะ เป็นต้น
  • การตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง (Periodic examination)ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในบริษัททั่วไป และพนักงานที่ทำงานในโรงงาน ที่ต้องสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น สารเคมี เสียงดัง เป็นต้น
  • การตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (Retirement health examination)เพื่อทราบสภาวะลูกจ้างก่อนออกจากงาน และใช้เป็นข้อมูลภายหลังในการพิจารณาต้นเหตุว่า โรคที่เกิดกับลูกจ้างเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่
  • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work management) เพื่อประเมินว่าหลังจากลูกจ้างป่วย และหยุดพักงานไปแล้ว สามารถกลับมาทำงานได้หรือไม่
  • การตรวจอื่น ๆ เช่น การให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน การตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

 

การให้บริการในสถานประกอบการ

  • การเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walkthrough survey) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสิ่งคุกคามในสถานประกอบการ เช่น เสียง สารเคมี  เป็นต้น  และเพื่อออกแบบรายการตรวจสุขภาพ
  • บรรยายให้ความรู้และจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยแก่สถานประกอบการ เช่น กรณีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติ  การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานและเป็นไปตามกฏหมาย เป็นต้น
  • การจัดห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน (Occupational lung disease)

ซิลิโคสิส (Silicosis) เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด โดยองค์กร International Agency for Research on Cancer (IARC) ได้จัดให้ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรควัณโรคมากยิ่งขึ้นด้วย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PM 2.5 และการป้องกันสุขภาพ

PM 2.5 คืออะไร PM (particular matter) คือฝุ่นขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอน  สามารถเข้าไปในถุงลมปอดได้ และเกิดจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PM 2.5 และการป้องกันสุขภาพ

PM 2.5 คืออะไร PM (particular matter) คือฝุ่นขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอน  สามารถเข้าไปในถุงลมปอดได้ และเกิดจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม