Header

พญ.มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

เลขที่ใบอนุญาต: ว.39102

ศูนย์การแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท