Header

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • 2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2566 วุฒิบัตร แพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.เพ็ญพิชชา ศิรินาวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน