Header

พ.อ.ผศ.ชัชชาญ คงพานิช  โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พ.อ.ผศ.ชัชชาญ คงพานิช

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รังสีวิทยา รังสีร่วมรักษาของลำตัว

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ.วสันต์ ซุนเฟื่อง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด