Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.บุญชู สถิรลีลา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

ศูนย์หัวใจ

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเมธ คำฮอม

ศัลยแพทย์

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กุลพัชร จุลสำลี

เเพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกเเละกระดูกหักซับซ้อน

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพสตรี

​​นพ.สุรพล ศรีวงค์พานิช​

อัลตร้าซาวน์ทางสูติศาสตร์

แผนกไตเทียม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกจักษุ

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

ศูนย์รักษามะเร็ง

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แผนกศัลยกรรม

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ดวงใจ บัวขวา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกศัลยกรรม

พญ.กิติยา จันทรวิถี​

ศัลยศาสตร์ทั่วไป​

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทางเดินปัสสาวะ

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธราวุฒิ เมฆธารา

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกสุขภาพสตรี

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกอายุรกรรม

นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธวัช ประสาทฤทธา

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ศิริพร จินตสถาพร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

แผนกอายุรกรรม

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกไตเทียม

นพ.ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

อายุรเเพทย์โรคไต

แผนกอายุรกรรม

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธีรเมศร์ ไกรสินธุ์

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นราทร วัฒนาศรมศิร

เเพทย์สูตินรีเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารก

แผนกอายุรกรรม

พญ.มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.จิราภา ทรงเพ็ชร์มงคล

จักษุแพทย์, เด็กและตาเข

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.กฤตยา อังกูรเกริกไกร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ.พริม สุธรรมรติ

กุมารแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.นันท์ชัย สุรวัติเสถียร

จักษุแพทย์, จอตา และวุ้นตา

แผนกศัลยกรรม

นพ.จักรี ธัญยนพพร

ศัลยแพทย์ประสาท

แผนกศัลยกรรม

นพ.ศิระ เลาหทัย

ศัลยเเพทย์ทรวงอก

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ณัฐวัตร พงษ์ชมพร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากูร

ศัลยแพทย์กระดูก, กระดูกสันหลัง

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.สิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

ศัลยแพทย์กระดูก, กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ศุภมงคล มัชมี

ศัลยแพทย์กระดูก,หัวไหล่และข้อเข่า

แผนกศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.สุรเชษฐ์ รุจิรัสสวรวงศ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกศัลยกรรม

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์หัวใจ

นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สรวุฒิ ธรรมยงศ์กิจ

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ปวีณา อมรเพชรกุล

สูตินรีแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชัยชนะ สินธุวงษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

นพ.ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุพจน์ กังวาฬ

ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช

อายุรศาสตร์โรคเลือด

แผนกศัลยกรรม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.มัลลิกา วิศาล

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.ปัญจวิชญ์ ปทุมานุสรณ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐสุดา อนรรฆรจิต

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.บุชกร ชุนเฮงพันธุ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์หัวใจ

นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.นภวรรณ สินธุวงษ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธนัชชา ตั้งพิทักษ์วงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง