Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.บุญชู สถิรลีลา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

แผนกสุขภาพสตรี

​​นพ.สุรพล ศรีวงค์พานิช​

อัลตราซาวน์ทางสูติศาสตร์

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ดวงสมร เกียรติสุดา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารก

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

นพ.ณัฏฐ์ชยนต์ รัตนตระกูลเดชา

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกอายุรกรรม

นพ.อดิศร มนูสาร

อายุรแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกโรคหัวใจ

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกอายุรกรรม

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.โดม เจริญทอง

ศัลยศาสตร์เต้านม และต่อมไร้ท่อ

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

พญ.วิไลรัตน์ โตวิริยะเวช

ศัลยศาสตร์เต้านม ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเมธ คำฮอม

ศัลยแพทย์

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กุลพัชร จุลสำลี

เเพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกเเละกระดูกหักซับซ้อน

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

แผนกไตเทียม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

ศูนย์รักษามะเร็ง

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แผนกศัลยกรรม

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ดวงใจ บัวขวา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกศัลยกรรม

พญ.กิติยา จันทรวิถี​

ศัลยศาสตร์ทั่วไป​

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทางเดินปัสสาวะ

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธราวุฒิ เมฆธารา

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์

เเพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธวัช ประสาทฤทธา

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.ศิริพร จินตสถาพร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

แผนกอายุรกรรม

แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกกายภาพบำบัด

พญ.อุทัยวรรณ เล็กยิ่งยง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกไตเทียม

นพ.ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

อายุรเเพทย์โรคไต

แผนกอายุรกรรม

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธีรเมศร์ ไกรสินธุ์

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นราทร วัฒนาศรมศิร

เเพทย์สูตินรีเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.มุกดาภรณ์ พิชญ์พัฒนะ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.จิราภา ทรงเพ็ชร์มงคล

จักษุแพทย์, เด็กและตาเข

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.กฤตยา อังกูรเกริกไกร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ.พริม สุธรรมรติ

กุมารแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.นันท์ชัย สุรวัติเสถียร

จักษุแพทย์, จอตา และวุ้นตา

แผนกศัลยกรรม

นพ.จักรี ธัญยนพพร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมอง และไขสันหลัง

แผนกศัลยกรรม

นพ.ศิระ เลาหทัย

ศัลยเเพทย์ทรวงอก

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.ชนธวัช เจียรศรีเสถียร

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.รชติ ทองประยูร

ศัลยแพทย์ตับ และตับอ่อน

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.บัณฑวิช พลกล้า

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ณัฐวัตร พงษ์ชมพร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากูร

ศัลยแพทย์กระดูก, กระดูกสันหลัง

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

พญ.สิริรัตน์ พุทธศิริวัฒน

​อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

ศัลยแพทย์กระดูก, กระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ศุภมงคล มัชมี

ศัลยแพทย์กระดูก,หัวไหล่และข้อเข่า

แผนกศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.สุรเชษฐ์ รุจิรัสสวรวงศ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกศัลยกรรม

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกโรคหัวใจ

นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สรวุฒิ ธรรมยงศ์กิจ

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกสุขภาพสตรี

พญ.ปวีณา อมรเพชรกุล

สูตินรีแพทย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชัยชนะ สินธุวงษ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกศัลยกรรม

นพ.ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.สุพจน์ กังวาฬ

ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.มัลลิกา วิศาล

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกศัลยกรรม

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.ปัญจวิชญ์ ปทุมานุสรณ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐสุดา อนรรฆรจิต

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ณัฐณิชา ขจรวิทยา

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.บุชกร ชุนเฮงพันธุ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกรังสีวินิจฉัย

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย

ศัลยแพทย์กระดูก

แผนกโรคหัวใจ

นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ และขยายหลอดเลือดหัวใจ

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธนัชชา ตั้งพิทักษ์วงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.นภวรรณ สินธุวงษ์

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง